Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Đại hội cổ đông
02/06/2020 14:19

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

 

 

 

1. Quyết định số 426/QĐ-TMT-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

3.  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

7.Quy chế biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

8.Quy chế bầu cử Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 Công ty cổ phần ô tô TMT. Tải tại đây!

9. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Tải tại đây!

10. Báo cáo của Hội đồng quản trị Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải tại đây!

11. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tải tại đây!

12. Các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tải tại đây!

13. Tờ trình sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty (bổ sung). Tải tại đây!

 

Tin khác