TMT Motor

TMT K05S 5N

Khối lượng bản thân 1030 kg

Khối lượng toàn bộ 2055

 

TMT DAISAKI - MUI BẠT

Tải trọng: 2.490 KG

Tổng tải trọng : 4.895 Kg

TMT DAISAKI - Xe Ben

Tải trọng: 2.490 Kg

Tổng tải trọng: 5.395 Kg

TMT ZB5035D Euro 4

Tải trọng: 3.450 Kg

Tổng tải trọng: 5.990 Kg

TMT DAISAKI - 3,5 Tấn

Tải trọng : 3.450 Kg

Tổng tải trọng: 6.050 Kg

TMT DF13285D

Tải trọng: 8.335 Kg

TMT KC10590D

Tải trọng :